BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesindeki Eğitim Birimi’nin Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında ve bu Tebliğ kapsamı dışında kalan Bankacılık Kariyer Planlaması sürecinde gereksinim duyulan eğitim ve öğretim alanları ile ilgili her türlü katılım/sertifika belgeli program, kurs ve diğer hizmetlerin planlanması, düzenlenmesi ve bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesine ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Eğitim Birimi tarafından yürütülecek eğitim programlarını, eğitim programlarını yürütenleri, bu programlara katılım sağlayacak katılımcıları, bu programlar sonunda verilen başarı sertifika belgesi, katılım belgesi verilme koşullarına ve mali hususlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Statüsü’nün 4 üncü Maddesi (j) bendi ile Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

 1. Aday: Eğitim Birimi tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlere katılma beyanında bulunan kişiyi,

 2. Birlik : Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ni,

 3. Birlik Yönetim Kurulu: Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu’nu,

 4. Eğitim Birimi : Türkiye Katılım Bankaları Birliği Eğitim Birimi’ni

 5. Eğitim Çalışma Komitesi : Türkiye Katılım Bankaları Birliği Eğitim Çalışma Komitesi’ni

 6. Eğitim Programı: Eğitim Birimi bünyesinde açılan seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerini,

 7. Genel Sekreterlik : Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreterliği’ni

 8. Kariyer Planlaması : Bankacılık Planlama Sürecinde Düzenlenen Sertifikasyon Programları

 9. Katılımcı: Eğitim Birimi tarafından açılacak eğitim programı, seminer vb. faaliyetlerde kayıt şartlarını yerine getirmiş ve eğitim programına katılma hakkını kazanmış kişiyi,

 10. Katılım Belgesi: Eğitim Birimi’nde açılan eğitim programlarına katılarak devam şartını yerine getirenlere verilen belgeyi,

 11. Mali İşler Birimi : Türkiye Katılım Bankaları Birliği Mali İşler Birimi’ni,

 12. Program Koordinatörü: Eğitim Birimince açılacak programın yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin koordinasyonuyla ilgili görevlendirilmiş kişiyi,

 13. Sertifika Programı: Eğitim Birimi bünyesinde açılan, devam ve başarı şartları bulunan, gerekli şartları başarıyla tamamlayanlara sertifika verilen eğitim programını,

 14. Eğitim Görevlisi : Eğitim verecek Eğitmen,

 15. Sertifika Başarı Belgesi: Eğitim Birimi tarafından açılan sertifika programlarına katılarak gerekli devam ve eğitim sonunda açılan yeterlilik sınavında başarı şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim, Sertifika ve Sınav Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim, Sertifika ve Sınav Programlarının Önerilmesi

Madde 5- (1) Eğitim Birimi’nin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri eğitim programları; katılım bankaları, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel danışmanlık ve hukuk kuruluşların, dernek ve vakıfların, uluslararası kuruluşların, kişilerin, üniversite birimleri/Enstitüleri ve Eğitim Birimi’nin isteği üzerine bu Yönergede belirtilen şartlar dâhilinde Genel Sekreterlik ve Birlik Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Öneriler Eğitim Çalışma Komitesinde görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlanır.

Onaylanan faaliyetler ile ilgili protokol ve sözleşmeleri imzalamaya Genel Sekreterlik ve Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Birlik dışındaki tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan gelen ve zaman kısıtlamasının söz konusu olduğu taleplerde, eğitim programının belirli olması durumunda bu maddenin 1. Fıkrasındaki hükümler uygulanmaz. Bunun yerine eğitim programı incelenir, Genel Sekreterlik tarafından eğitim programı koordinatörü doğrudan görevlendirilir.

Görevlendirilen koordinatör, programın içeriğine göre ilgili Eğitim Görevlilerinin olurunu almak suretiyle eğitim vermek isteyen Eğitim Görevlisi listesini oluşturur ve önerinin kabulü ile program kesinleşir.

Eğitim Programı Öneri Formu

Madde 6- (1) Eğitim Görevlisi teklifini kabul eden kişi “Eğitim Görevlisi Formu”nu doldurup Eğitim Birimine teslim eder. Eğitim Çalışma Komitesi tarafından Program Öneri Formu ile açılması önerilen eğitim programında; eğitim programının adı, türü, amacı, çeriği, süresi, dönemi, derslerin saatleri, hedef kitlesi, katılımcılarda aranan özellikler, programa alınacak en az ve en çok katılımcı sayısı, program için kullanılacak mekânlar ve donanım, programın duyuru metni, derslerin adları ve içerikleri, Eğitim Görevlisi adları, eğitim sonunda verilecek belgenin verilme şartları, başarı değerlendirme biçimi ve bu öneriyi yapan Eğitim Görevlisi ya da grup temsilcisinin bilgileri ayrıntılarıyla belirtilir.

(2) Eğitim Birimi önerilen eğitim programını inceler ve Genel Sekreterliğin onayına sunar. Genel Sekreterlik onayını alan eğitim programları kesinleşir ve ilan edilir.

Eğitim Programlarının Açılması

Madde 7- (1) Online Sanal Sınıf ya da Sınıf İçi eğitim programları, Eğitim Birimi ile Eğitim Çalışma Komitesi tarafından incelenir ve varsa gerekli değişiklik önerileri değerlendirilerek Genel Sekreterliğin onayına sunularak yürürlüğe konur.

Eğitim Programlarının Duyurulması

Madde 8- (1) Genel Sekreterlik tarafından kabul edilen sertifika, seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim programlarıyla ilgili duyurunun yapılmasını, program önerisini hazırlayan Eğitim Birimi ve/veya program koordinatörleri ve varsa paydaş kuruluşlarla birlikte planlar ve program bütçesinde öngörülen Birlik eğitim bütçesi çerçevesinde Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirir.

(2) Eğitim duyuruları en az 15 gün öncesinde gerçekleştirilir.

(3) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla yürütülmesi öngörülen eğitim veya sertifika programlarını, Genel Sekreterlik bir katalogda toplayarak ve/veya Birlik internet sitelerinde yayınlanır.

(4) Tebliğ kapsamında düzenlenen her bir Sertifikasyon Programı bilgisini başlangıç ve bitiş sürecine ilişkin resmi yazı BDDK’ya bildirir.

(5) Eğitim Programı duyuru metninde Genel Sekreterlik, “gereklil görülmesi hâlinde, programın içeriği ile yürütülmesine ilişkin esaslarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.” ifadesi yer alır.

Eğitim Programlarının Yürütülmesi

Madde 9- (1) Açılacak eğitim programları, Eğitim Çalışma Komitesi, Eğitim Birimi Koordinatörü ve Genel Sekreterlik eşgüdümünde yürütülür. Eğitim programlarının açılması Genel Sekreterlik kararı ile kesinleşir.

(2) Program koordinatörü, Eğitim Birimi ile beraber başlangıcından bitimine kadar eğitim programının tüm işlemlerini planlar, ders ve sınavları koordine eder, katılımcıların ve eğitim görevlilerinin sorunları ile ilgilenir ve Genel Sekreterlik koordinatörü ile iş birliğini sağlar. Program koordinatörü, Genel Sekreterlik tarafından eğitimlerin içeriklerinin uygunluğu, izlenmesi, ölçme ve değerlendirilmesinden sorumlu olarak görevlendirilen kişidir.

(3) Genel Sekreterlik eğitim programlarında, program koordinatörlerinin Eğitim Birimi Görevlisi olması ön koşulu aranır. Program önerisinin birden fazla birimin ve/veya diğer kuruluşların iş birliğiyle hazırlanmış olması veya birden fazla birimde benzer eğitim programları olması durumunda program koordinatör sayısı ve eğitim koordinatör sayısı Genel Sekreterlik tarafından arttırılabilir ya da azaltılabilir.

(4) Programın bütçesi Genel Sekreterlik, Eğitim Birimi ile Mali İşler Birimi iş birliği ile planlanır ve yürütülür.

Eğitim Görevlisi Görevlendirilmesi

Madde 10- (1) Eğitim programlarında Eğitim Görevlisi görevlendirilmesi, Genel Sekreterlik kararı ile kesinleştirilir. Genel Sekreterlik ihtiyaca bağlı ve/veya gerek görmesi hâlinde Eğitim Görevlisi görevlendirmelerinde değişiklik yapabilir.

(2) Genel Sekreterlik tarafından yürütülen eğitim programlarında, Eğitim Görevlileri Birlik ve üye Bankalarında çalışan, alanında uzman personel ile, yeterli sayıda olmadığı durumlarda ise eğitim programının kalitesinin sağlanması koşuluyla Üniversitelerin ilgili bölümlerinde fonksiyonel olarak katkı sağlanması hedeflerini gözeterek öğretim görevlilerini veya kamu/özel sektör tecrübe, bilgi ve yeterliliği haiz personelinden Eğitim Görevlisi görevlendirebilir.

Eğitim Programlarına Kayıt

Madde 11- (1) Katılımcıların, açılacağı duyurulan Eğitim Programlarına kayıt için aşağıda belirtilen Belgeleri ve Kayıt Başvuru Formlarını süresi içinde Eğitim Birimine teslim etmeleri veya internet sayfası üzerinden çevrim içi (online) elektronik başvuru formu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

a) Katılımcıların doldurup imzaladıkları Kayıt Başvuru Formu ve Elektronik Başvuru Formu

b) Eğitim programı için varsa Genel Sekreterlik tarafından belirlenen eğitim ücretinin tamamını Birlik tarafından belirlenecek Banka IBAN hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontunu,

c) Eğitim programının özelliklerine göre belirlenen ek belge veya ön koşulların sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler.

(2) Tüzel kişilik tarafından talep edilen eğitim programının kayıt aşamasında gerekli bütün belge ve bilgiler ilgili tüzel kişilikten talep edilir ve yapılacak protokolün varlığı zorunludur.

(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, sadece Genel Sekreterlik tarafından yürütülen ilgili eğitim programı kapsamında kendilerine tanınan haklardan yararlanabilir; Birliğin başka eğitimler için tanınan haklardan yararlanamazlar.

Eğitim Programlarına Devam

Madde 12- (1) Katılımcıların eğitim programları sonunda Sertifika Başarı Belgesini alabilmesi için; teorik program için %70 uygulamalı program için %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

(2) Katılımcıların devam durumlarını, Eğitim Birimi Görevlisi izler ve devam durumunu gösteren çizelge ile yoklama listelerini program sonunda ilgili program koordinatörüne teslim eder.

(3) Eğitim programına devam koşulunu yerine getirmeyen katılımcılar, katılım belgesi veya başarı belgesi verilmesine yönelik değerlendirmeye alınmaz; ancak bu katılımcıların ilgili eğitim programına yönelik varsa mali sorumlulukları devam eder.

Devam oranının tamamlanmaması hâlinde, ilgili katılımcının, geçerli mazeretini belgelemesi koşulu ile programı tamamlaması konusunda program koordinatörünün önerisi üzerine Genel Sekreterlik tarafından karar verilir.

Eğitim Programlarında Başarının Değerlendirilmesi ve Sınavlara İlişkin Kriterler

Madde 13- (1) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlarla yapılabilir. Sınav şekillerinden hangisinin uygulanacağına ve sayısına Eğitim Biriminin önerisi üzerine Genel Sekreterlik karar verir.

(2) Başarının ölçülmesinde sınav başarı oranı 100 üzerinden 70 puandır.

(3) Ara sınav talebi olması durumunda, Genel Sekreterlik tarafından değerlendirilerek karar verilir.

(5) Sınavın şekli, tarihi, saati ve başarı notu gibi hususlar Eğitim Birimi tarafından sınav öncesinden ilanla katılımcılara duyurulur.

(5) Birlik tarafından açılacak Sertifikasyon Programının varsa ön koşuluna göre gerektiğinde eğitim programları başlamadan önce seviye tespit sınavları yapılabilir.

(6) Eğitim programlarında devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcılar değerlendirmeye alınmaz.

(7) Eğitim programlarına katılan katılımcılar sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan gününden itibaren yazılı olarak beş (5) iş günü içinde Eğitim Birimi’ne dilekçe ile yapabilirler. İtiraz, ilgili Eğitim Görevlisi ve Eğitim Birimi tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Sekreterlik tarafından karara bağlanır ve sonuç ilgiliye duyurulur.

Sertifika Başarı Belgesi, Sertifika Katılım Belgesi ve Benzeri Belgeler

Madde 14- (1) Sertifika programlarına devam eden ve yapılan değerlendirmeler sonunda başarılı olan katılımcılara Sertifika Başarı Belgesi verilir.

Sertifika programına devam eden ancak yapılan yeterlilik sınavında başarısız olanlara, daha sonra açılacak 2 sınava katılma hakkı verilir. Bu bağlamda, eğitime yeniden katılma zorunluluğu bulunmakta olup, sadece Eğitim Birimi tarafından eğitim programı öncesinde dağıtımı sağlanacak eğitim dokümanında çalışması yeterli olacaktır.

Sertifikalar, Birlik Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından onaylanır.

(2) Başarı belgesi verilme koşulları, gerek görülmesi hâlinde sertifikaların geçerlilik süreleri, ilgili eğitim programının özelliklerine göre Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.

(3) Birlik ile ortak yürütülen programlarda verilecek belgeler protokolle veya sözleşme ile düzenlenir.

Katılımcıların Sorumlulukları ve Disiplin

Madde 15- (1) Katılımcılar kaydoldukları eğitim programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

(2) Katılımcılar, uymak zorunda olduğu disiplin kurallarına uygun davranmak ile yükümlüdürler.

İlişik Kesme

Madde 16- (1) Aşağıdaki hâllerde katılımcının eğitim ve sertifika programı ile ilişiği, Genel Sekreterlik kararıyla kesilir:

a) Varsa Eğitim Program kayıt ücretinin tamamının ödenmemesi,

b) Sınav esnasında kopya çekme veya çekmeye teşebbüste bulunma,

c) Programın işleyişini bozacak fiillerde bulunulması,

d) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi.

Programın İptali veya Ertelenmesi

Madde 17- (1) Genel Sekreterlik tarafından açılacağı duyurularak katılımcı kayıtları yapılan eğitim programları, program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde Genel Sekreterlik kararı ile iptal veya erteleme yapılabilir. Programın iptal edilmesi hâlinde, daha önce varsa yatırılmış katılım ücretleri Mali İşler Birimi tarafından iade edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar, Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler

Madde 18- (1) Birlik eğitim programlarının katılım ücretlerinin belirlenmesinde ve bu ücretler üzerinden yapılacak indirimlerde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Eğitim Programları ve diğer etkinliklere katılım; ücretli, ücretsiz veya indirimli olabilir.

b) Açılacak her program veya yapılacak her etkinlik için öngörülen katılım ücretleri ve ödeme koşulları; katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları, Eğitim Görevlilerine yapılacak ödemeler, program giderleri düşünülerek Eğitim Koordinatörü ve programın koordinatörü iş birliğiyle hazırlanır. Hazırlanan öneri Birlik Yönetimi’nin onayına sunulur ve Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.

c) Aday ya da adayın çalıştığı Kurum, katılım ücretini ödeyerek ilgili programa kayıt yaptırır.

d) Eğitim programına kayıt yaptıran ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişiği kesilen katılımcıya, katılım ücreti geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür. Ancak, eğitim programına kayıt yaptıran ve programın başlamasından en az 5 iş günü öncesine kadar programdan ayrılan katılımcılarla uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle programdan ayrılan katılımcıya, durumunu belgelemesi hâlinde Genel Sekreterlik kararı ile paranın bir kısmı veya tamamı geri ödenebilir.

e) Eğitim programı ödeme koşulları adaylara, Kurumlara önceden duyurulur.

f) Diğer kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle protokol veya sözleşme çerçevesinde yürütülen programlarda ücretler protokolle ve sözleşme ile belirlenebilir.

g) Açılacak olan Eğitim Programlarında varsa uygulanacak indirimler, program özelinde Genel Sekreterlik tarafından alınan kararlarla belirlenir. İndirim uygulanan katılımcı yalnızca bir indirim maddesinden yararlanabilir.

Mali İşlerin Yürütülmesi

Madde 19- (1) Mali İşler Birimi tarafından yürütülür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmaması Durumu

Madde 22- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmaması hâlinde; Tebliğ, Statü ve diğer mevzuat hükümleri ile Genel Sekreterlik kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 23- (1) Bu Yönerge hükümleri Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Kararı’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 30.06.2021

Yürütme

Madde 24- (1) Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreterlik yürütür.